to top

Konsolidácia poštových zásielok

Law stories

Slovenská pošta je na základe licencie č 815/001/2012 udelenej Úradom dňa 15.08.2012 jediným poskytovateľom univerzálnej poštovej služby v zmysle § 3 zákona 324/2011 Z.z. o poštových službách na území Slovenskej republiky.

Subjekt poskytujúci univerzálnu poštovú službu musí spĺňať náročné kritéria na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Subjekt poskytujúci univerzálnu poštovú službu musí teda plniť úlohy v zmysle Zákona o poštových službách a ciele v zmysle smernice č. 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality v znení Smerníc č. 2002/39/ES z 10. júna 2002 a č. 2008/6/EC z 20. februára 2008. V rámci plnenia týchto úloh Slovenská pošta, a.s. nevystupuje voči odosielateľom iniciatívne ani ich nevyhľadáva a neoslovuje. Slovenská pošta vykonáva univerzálnu poštovú službu na požiadanie odosielateľa.

Univerzálna poštová služba v zmysle § 3 ods. 2 Zákona o poštových službách zahŕňa:

 • vybranie a distribúciu poštových zásielok (listov) s hmotnosťou do 2 kg vrátane,
 • vybranie a distribúciu slepeckých zásielok,
 • vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane,
 • distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine,
 • vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok,
 • vybranie a distribúciu úradných zásielok,
 • služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk
 • vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi.
V zmysle § 2 ods. 1 Zákona o poštových službách sa pod poštovými službami rozumejú „služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky“.

Ustanovenia § 2 Zákona o poštových službách vymedzuje čo je poštovou službou, vybratím a distribúciou poštovej zásielky. Z vyššie uvedených definícií vyplýva, že poštovou službou sa rozumie vybranie a distribúcia poštovej zásielky, vybraním poštovej zásielky sa rozumie jej prevzatie poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa vrátane prevzatia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia poštovej zásielky z nich (tzv. hybridné poštové služby), a distribúciou sa rozumie spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky. Taxatívny výpočet činností v rámci univerzálnej poštovej služby neobsahuje konsolidáciu zásielok (zber poštových zásielok od jednotlivých odosielateľov). Konsolidácia (zber poštových zásielok od jednotlivých odosielateľov) je teda službou ktorá nepatrí k poštovým službám podľa Zákona o poštových službách a predmetom podnikania, a je takým predmetom podnikania, ktoré je možné vykonávať aj bez poštovej licencie a registrácie v registri poštových podnikov Úradom v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o poštových službách, len na základe voľnej živnosti – sprostredkovanie obchodu a služieb

Podľa § 7 ods. 2 Zákona o poštových službách: „Poskytovanie poštových služieb a poštového platobného styku je podnikaním. Poskytovať poštové služby a poštový platobný styk možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom

 • a) univerzálna služba sa poskytuje na základe poštovej licencie,
 • b) poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk sa poskytujú len na základe registrácie a v rozsahu podľa všeobecného povolenia a
 • c) poštový platobný styk poskytuje len poštový podnik, ktorý je právnickou osobou povinne vytvárajúcou základné imanie.“

Podľa § 19 ods. 1 Zákona o poštových službách: „Registrácia je zápis osoby, ktorá bude poskytovať poštové služby iné ako univerzálnu službu alebo poštový platobný styk, do registra poštových podnikov. Prihláška na registráciu sa podáva pred začatím poskytovania poštových služieb.“

Poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk môže poskytovať v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) Zákona o poštových službách právnická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 19 Zákona o poštových službách na základe registrácie. Ku dňu spracovania tejto Analýzy pôsobí na poštovom trhu 28 obchodných spoločností registrovaných Úradom ako poštové podniky, z ktorých niektoré poskytujú okrem iných poštových služieb aj službu konsolidátora.
Konsolidátori sú podnikatelia, ktorí nie sú pôvodcami poštových zásielok ale poštové zásielky od viacerých odosielateľov len zbierajú a potom hromadne tieto zásielky podávajú poštovému podniku a profitujú tak z celkového objemu podaných zásielok na základe uplatnených množstevných zliav. Sú teda voči svojim klientom aktívny, iniciatívne vyhľadávajú odosielateľov poštových zásielok a ponúkajú im službu sprostredkovania podania na poštovú prepravu za ceny nižšie ako by dosiahol individuálny odosielateľ vzhľadom k objemu ním podávaných zásielok.

Podľa článku 39 úvodných slov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES, z 20. februára 2008: „Pri poskytovaní služieb všetkým užívateľom vrátane podnikov, odosielateľov hromadne podávaných poštových zásielok a subjektov, ktoré zhromažďujú poštové zásielky od rôznych užívateľov môžu poskytovatelia univerzálnych služieb využívať pružnejšiu cenovú politiku v súlade so zásadou zamerania sa na náklady. Tieto sadzby by mali zohľadňovať ušetrené náklady, v porovnaní so štandardnou službou zahŕňajúcou všetky ponúkané možnosti pri vyberaní, triedení, preprave a distribúcii jednotlivých poštových zásielok.“

V zmysle § 56 ods. 2 Zákona o poštových službách: „Čisté náklady univerzálnej služby sa vypočítajú ako rozdiel medzi čistými nákladmi poskytovateľa univerzálnej služby a čistými nákladmi toho istého poskytovateľa univerzálnej služby, ak by univerzálnu službu neposkytoval. Pri určení čistých nákladov univerzálnej služby sa berie do úvahy aj nákladová efektívnosť poskytovania univerzálnej služby a výnosy a trhová výhoda, ktoré by poskytovateľ univerzálnej služby nezískal, ak by univerzálnu službu neposkytoval.“

V zmysle Čl. 3 bod 2 a 3 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby: „2. Na zabezpečovanie univerzálnej služby platia na celom území Slovenskej republiky jednotné zásady. 3. Nie je prípustné neodôvodnené zvýhodňovanie, či znevýhodňovanie určitej skupiny záujemcov o poskytnutie univerzálnej služby.“

Slovenská pošta, a.s., ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby, je povinná poskytovať v zmysle § 56 ods. 2 Zákona o poštových službách a v zmysle úvodných slov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES, z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES čl. 39, množstevné zľavy. V zmysle čl. 3 bod. 3 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby nie je Slovenská pošta oprávnená odmietnuť podávané zásielky.
Konsolidátori využívajú v najväčšom možnom rozsahu rozdiel medzi cenou jednotlivej zásielky a množstevnou zľavou a tým znižujú príjmy Slovenskej pošty, a.s., ktoré by získala, ak by preberala poštové zásielky priamo od skonsolidovaných odosielateľov.
Postup konsolidácie zásielok od odosielateľov Slovenská pošta a.s. nemôže využiť z dôvodu, že princíp zisku na množstevných zľavách je založený na vzťahu dvoch osôb, na strane jednej poštového podniku, ktorý poskytuje množstevnú zľavu a na strane druhej konsolidátora, ktorý ponúka odosielateľom doručenie poštovej zásielky za nižšiu sumu ako je regulovaná cena zásielky bez množstevnej zľavy ale vyššiu ako je cena pri množstevnej zľave.
Ak by Slovenská pošta bola zároveň konsolidátorom splynuli by v jednej osobe právo a povinnosť konsolidátora a poštového podniku v zmysle § 584 Občianskeho zákonníka a záväzok z množstevnej zľavy by zanikol. Slovenská pošta by mohla vykonávať službu konsolidátora len v prípade, že by skonsolidované zásielky doručovala prostredníctvom iného poštového podniku. V Slovenskej republike však žiaden poštový podnik nemá také pokrytie poštových služieb ako Slovenská pošta, a preto je prevažná časť zásielok skonsolidovaných konsolidátormi je doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty.

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.