obchodné meno: Matejka Friedmannová s. r. o.
sídlo: Dunajská 48, 811 08  Bratislava
evidencia: zapísaná v OR OS BA I, odd. Sro, vl. č.90113/B
IČO: 47 248 998
IČ DPH: SK 2023808765
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK53 3100 0000 0040 9007 9303
BIC: LUBASKBX
sekretariát: office@matejka.company
telefón: +421 2 381 05 493