Služby pre verejný sektor

Vykonávame ex ante testy štátnej pomoci v zmysle pravidiel Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v zmysle pravidiel Rady Európskej únie, v zmysle pravidiel Európskej komisie a v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie.

Poskytujeme:

  • zastupovanie štátnych orgánov a orgánov verejnej moci v súdnych konaniach (majetkové, pracovnoprávne), v konaniach o preskúmanie rozhodnutia štátneho orgánu súdom, ako aj v ďalších druhoch súdnych konaní
  • právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní
  • spoluvytváranie schém štátnej pomoci
  • vypracovanie organizačných dokumentov na proces rozhodovania o žiadostiach o poskytnutí štátnej pomoci
  • vypracovanie analýzy na zadania súvisiace s výkonom úradnej moci vo všetkých oblastiach práva
Služby pre verejný sektor