Pri poskytovaní právnych služieb pristupujeme ku každému klientovi individuálne a starostlivo analyzujeme jeho potreby. Za poskytovanými službami stojí stabilný a jednotný team preverený rokmi spolupráce pri riešení náročných úloh.

Pracovný team participujúci na procesoch poskytovania advokátskych služieb je vytvorený zo zamestnancov advokátskej kancelárie Matejka Friedmannová s.r.o., zo stabilne spolupracujúcich advokátov, a z externých poradcov špecializovaných vo svojich pracovných oboroch (lekári, stavební inžinieri, audítori, daňoví poradcovia, vedeckí pracovníci a pod.). Zloženie realizačného teamu je individualizované podľa konkrétnych potrieb klienta.