to top

Rodina a vzťahy

Oblasť právneho pôsobenia

Pri rozvode sa vzťahy medzi manželmi nachádzajú mimo rámca porozumenia a začína sa skutočný boj o deti, o výživné a o majetky. Vysvetlíme Vám ako postupovať pri rozvode a čomu sa vyhnúť, aby ste túto exponovanú situáciu zvládli a pomocou našej právnej mediácie dospeli k dohode rodičov. A ak na dohodu nebude priestor, pomôžeme Vám dostať deti v najväčšej možnej miere, a preveríme majetkové a zárobkové pomery druhého manžela, aby sa stanovilo spravodlivé výživné. Preskúmame a dohľadáme všetok spoločný majetok manželov, a zabezpečíme kompletný právny servis pri majetkovom vysporiadaní.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

  • úprave styku s dieťaťom a určení výživného
  • rozvode manželstva
  • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a do striedavej starostlivosti
  • vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vypracovaní testamentov a vydedenia
  • ochrane majetku, aby sa nedostal do nesprávnych rúk
  • tvorbe dohôd o doopatrovaní seniorov a o usporiadaní ich majetku v rodinách

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.