to top

Práca a zamestnávanie

Oblasť právneho pôsobenia

Prednášame pracovné právo študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme určení rozhodovať kolektívne spory medzi zamestnávateľmi a odbormi pre oblasť celej SR. Rozhodujeme spory medzi členmi štátnej tripartity tvorenej Vládou SR, zástupcami zamestnávateľských združení a zástupcami Konfederácie odborových zväzov. Pracovné právo je naša vášeň.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

 • prepúšťaní a hromadnom prepúšťaní
 • riešení deliktov, absencií, nízkeho výkonu zamestnancov a pod., a pri uplatňovaní náhrady škody
 • personálnom audite a zoštíhľovaní manažmentu
 • ochrane akcionárov / spoločníkov vhodným nastavením manažérskych zmlúv
 • zamestnávaní cudzincov
 • vypracovaní vzorových pracovných zmlúv, dohôd, interných smerníc, príkazov a iných pracovnoprávnych dokumentov
 • dojednávaní kolektívnej zmluvy a dodatku k nej
 • a akýchkoľvek iných situáciách súvisiacich so zamestnávaním

Máme rozmanité skúsenosti pri zastupovaní zamestnávateľov:

 • v súdnych sporoch so zamestnancami
 • pri výkone kontrol inšpekcie práce
 • pri výkone kontrol ÚPSVaR
 • v diskriminačných žalobách

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.