to top

Životné prostredie

Oblasť právneho pôsobenia

Problematika životného prostredia má v súčasnosti narastajúci trend. Zabezpečujeme komplexne a na vysokej profesionálnej úrovni právne poradenstvo v oblasti práva životného prostredia. Orientujeme sa v slovenskej ako aj európskej legislatíve a judikatúre na úseku ochrany životného prostredia. Venujeme sa najmä zastupovaniu v správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie ako aj v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

  • posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie (EIA),
  • odpadovom hospodárstve,
  • konaniach podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,
  • určovaní, zmene, predĺžení doby platnosti, prevode a zrušení prieskumných území.

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.