to top

Športovci

Oblasť právneho pôsobenia

Klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti športového práva, a to prostredníctvom špecializovaného tímu právnikov na športové právo. Uvedomujeme si, že šport a právo majú v dnešnej dobe k sebe veľmi blízko. Športové právo je dnes už považované za samostatné právne odvetvie, ktorého úpravu nájdeme v národnej legislatíve, v medzinárodnom práve, ale aj v práve EÚ.
Poskytneme poradenstvo ohľadom fungovania, pôsobnosti a štruktúry športových asociácií alebo klubov, ale aj komplexné poradenstvo pre športovcov. Našim klientom poskytujeme poradenstvo pri vyjednávaní zmluvných podmienok, pri ochrane ich dobrého mena, v oblasti športovej reklamy a marketingu obchodných značiek. Vo svojej praxi sa tiež zaoberáme aj daňovými aspektami výkonu športovej činnosti a sponzoringu. Poskytneme Vám zastupovanie v sporoch ohľadom rozhodnutia orgánov športových asociácií, orgánov štátnej správy či súdov.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

  • vyjednávanie podmienok a príprava zmlúv súvisiacich s výkonom športovej činnosti
  • vyjednávanie podmienok a príprava zmlúv pre sponzoring a marketing
  • riešenie sporov v oblasti športu
  • zatupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní
  • zastupovanie v disciplinárnom konaní
  • príprava kompletných predpisov športových spolkov a klubov
  • právne poradenstvo pri príprave a organizácii športových podujatí a vrcholových športových podujatí
  • daňové poradenstvo v oblasti športového práva [efektívne daňové plánovanie]

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.