to top

Zastupovanie v konaniach

Oblasť právneho pôsobenia

Rozumieme procesným postupom v konaniach pred súdmi a v konaniach pred orgánmi štátnej správy. Chápeme, že je neľahké orientovať sa v spleti právnych režimov, procesných modalít a kľukatých paragrafov, najmä keď v konaní ide o veľa. O to dôležitejšie je byť zastúpený našou kanceláriou, pretože poznáme nielen právne predpisy a aplikovateľnú judikatúru slovenských súdov, ale orientujeme sa aj v domácej a zahraničnej odbornej literatúre, v poznaní právnych doktrín a v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Posúdime silné a slabé stránky Vašich argumentov a dôkazov, pripravíme Vám procesnú stratégiu a namodelujeme pravdepodobnosť dosiahnuteľného výsledku. Spoľahlivo Vás prevedieme labyrintom procesných konaní.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

 • prevzatie zastupovania a analýza silných a slabých stránok Vašich dôkazov
 • vyhodnotenie potenciálnych rizík v konaní
 • príprava procesnej stratégie
 • vypracovanie podaní na predbežnú súdnu ochranu
 • vypracovanie meritórnych a procesných podaní na súd alebo iný orgán
 • priebežný reporting spisu
 • vypracovanie komunikačnej stratégie so štátnym orgánom
 • vypracovanie odvolaní, dovolaní, námietok, sťažností

Máme rozmanité skúsenosti pri zastupovaní klientov:

 • v sporoch na okresných a krajských súdoch
 • na Najvyššom súde SR v dovolacom konaní a v konaní o kasačných sťažnostiach/li>
 • na Ústavnom súde SR
 • v správnych konaniach (daňové, stavebné, živnostenské, priestupkové, enviro, SBS, a pod.)
 • v kontrolných konaniach (miestne zisťovanie a daňová kontrola, inšpekcia práce, stavebný dohľad a pod.)
 • v podnikateľskej oblasti vo veciach obchodných, majetkových, pracovných
 • pre obyvateľstvo vo veciach pracovných, občianskych a rodinných

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.